在线字典 -> 在线查询反犬旁的字有哪些,偏旁部首犭字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 198 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3quǎn5fàn
5qiú6àn,hān
6guǎng6
6chái6
66zhuó
7bèi7
7hǒu7kuáng
7niǔ7yóu
7yǔn7pèi
7huān7kàng
7kuáng7
77yín
7zhòng8fèi
8gǒu8
88níng
8páo8
8shēng,xīng8xiá
8xiǎn8yòu
88
88dàn
88líng
88tuó
8xuè8yǎo
99hěn
9huān9jiǎo
9kuài9róng
9shī9shòu
9sūn9xiá
99zhēng
9xùn9lǎo
99jié
9shān9
9tóng9yán
9zhào10
10juàn10láng
1010
10suān10xiǎn
10yín10
10zhì10xiá
10bèi10hàn
1010máng
10qiāng10shā
11cāi11chāng
1111jīng
11liè11luó
11máo,māo11měng
1111
11pái11shē
11xiāo11
11zhì11zhū
11bài11ce o n
11guō11jiān
11kūn11lái
11liè11
1111
11zhēng11zòng
12chá,zhā12hè,xiē
12hóu12
12huá12méi
12náo12wěi
12wèi12xīng
1212yuán
12yóu12biān
12chuàn12fēng
12guì12jiā
12qiāng12sōu
12tuān12zōng
13yáo13yuán
13zhēn13
13shī13sūn
13áo13
13cāng13háo
1313míng
1313huán
14cuī14huáng
14jìng14zhāng
1414
14chán14háo
14màn14shuò
15jué15lǎo,liáo
15háo15fén
1515du n
1515lín
15tóng15yào
15xiāo15
16huò16měng
1616xiè
16juàn16
16xiǎn16kuài
16huì16jiào
17xūn17xiǎn
17níng17guǎng
17biān17nòu
18liè18náo
1919
20huān20
20ráng22xiǎn
22luó22náo
2223jué


  《新华字典》下载网址:http://www.hydcd.com/softdown.htm

   字典

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带反犬旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 hydcd_com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版