在线字典 -> 在线查询三点水旁的字有哪些,偏旁部首氵字旁,水字旁,三点水的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 1036 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3shuǐ5diāo
5fàn5氿guǐ,jiǔ
5hàn5huì
5pà,pā5tīng
5zhī5
5miǎn5
6chà6chí
6dà,tài6hán,hàn
66jiāng
66
6shàn6shāng,tàng,tāng
66wán
66
6xùn6
66fàn
6qiú6chuàn
6jiǔ6máng
6qiān6zhuó
6tu6tuō
6zhōng7biàn
7biàn7cāng
7chén7dùn,zhuàn
7fàn7fén
7fēng7féng
7gōu7gǔ,yù
7hàng7
7jǐng7
77lún
7méi,mò7mén,wèn
77miǎn
77òu,ōu
7pèi7
77qiān
7qìn7ruì
7shà,shā7shěn
7tài7wāng
7wéi7
7xiōng7
7yuán7yún
7zhī7zhǐ
77
7chōng7jué
7gàn7fāng
7tài7
7hóng7
7huò7zhī
77
7jūn7pài
7méi7niú
77pàn
77yǎn
7汿7yóu
77
8bì,mì8
8bó,pō8duǒ
88fèi
88gān
88
8hóng8jiān,qiǎn
8jīng8jiǒng
88jù,jǔ
8lèi8
8líng8lóng,shuāng
88luò
8mǎo8mèi
88mǐn
88ní,nì
8nìng8pàn
8pào,pāo8pēng
88
8qiú8shù
88tuó
8xiè8xiè
8xuàn8沿yán
8yāng8
8yǒng8yóu
88zhān
8zhǎo8zhì
8zhù8kuàng
8zhī8
8yōu8bēn
8chēng8
8dàn8tuō
88
88huì
8jiā8
8jué8chù
8yuè8shēng
88tián
8zhōng8
99chǎn
99dòng
9ér9ěr
9fú,fù9guāng
9hǎixún,xún9hóng
9hǔ,xǔ9huán
9huí9huì,kuài
9hún,hǔn9huó
9jì,jǐ9
9jiā9jiāo
9jié9jīn
9jìn9kuāng
9liè9liú
9luò9
9míng9nóng
9pā,pài9píng
9qià9
99shī
9táo9
99wéi
9wěi9洿
9xǐ,xiǎn9xián
9xiáo9
9xún9yáng
9yīn9zhēn
9zhōu9zhū
9zhuó9xiè
9xiōng9àn
9chéng9jiàn
9hòu9huī
9jiàng9jìng
9kǎo9lěi
99pán
9pe o le9
99
9quán9yiè
99tǐng
9xíng9
99泿yín
9yìn9zài
9zhǐ9zhì
10bāng10
10cén10chōng,yǒng
1010é
1010guō,wō
10hǎi10hǎilǐ
10hán,hàn10hào
10huàn10huàn
10jiàn10jìn
10juān10jùn,xùn
10lāi10làng
10láo,lào10
10lián10liú
10měi10niǎn
10niè10
10rùn10
10shè10
1010tāo
1010
10wéi10
1010xiāo
1010
10yún10zhàng,zhǎng
10