在线字典 -> 在线查询偏旁部首石字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 327 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
5dàn,shí7
7dìng7
8dàng8fán
8gān8gāng
88kuàng
88
8zhé8è
88
9biān9chē
9dùn9fēng
99huā,xū
9jué9kǎn
99qì,qiè
9shā9
9yán,yàn9yàn
9zhuān9pīn
9dān9è
9jiè9jin
9kāng9
9mín9suì
99zhé
9zhǐ10ài
1010chǔ
1010
1010
10kēng10
1010
10lóng10
10pēng10pīng
1010shēn
10tóng10tuó
1010zhǎ
10zhēn10zhù
10tuó10pào
10ě10
10kuàng10
10líng10
1010
10yong10
11dòng11gè,luò
11guī11hóng
11máng11náo
11qiāo11qiáo
11shuò11
11xiá11xíng
11zhài11zhū
11yán11ài
11ce o ke11chàn
11chēng11è
11kuāng11wěi
11kèn11lɑo
1111pēng
11qià11qing
11quán11wèi
12láng12liú
1212què
1212xiāo
12yìng12chē
12yàn12xiá
12kēng12chěn
12mǎng12zē xi
12chè12
12hōng12huɑ
12jiǎn12què
12kǔn12luò
12shā12yǒng
12xiāo12
13ài13bēi
13bèi13chěn
13diǎn13diāo
13dìng13duì
13kōng13liù,lù
13péng13pèng
1313què
13suì13wǎn
1313
1313zòng
13zhuì13náo
1313jiān
13jūn13kēng
13léng13lín
13lún13mín
13nuè13qìng
13sōng13tuó
13yān13yín
13yīng13zhuó
1414biǎn
14chá,chā14
14cuō14
14dié14duàn
14jiǎn14jié
14kuǐ14
14tàn14wèi
14xuàn14zhou
14fēng14zhēn
14shuò14dàng
1414dìng
14duī14dun
14é14huá
1414nǎo
14ruǎn14tián
14xiá14yán
15bàng,páng15gǔn
1515lěi
15lián15niǎn
15pán15sǎng
15zhé15
15què15què
15wèi15áo
15gōng15liú
15zhuān15
1515xiá
1515
15táng15tián
15yáo15yīn
15yǔn16huáng
16kàn16mó,mò
1616
16qìng16
1616zhuān
1616liù
1616chěn
16chán16chuǎng
16chuò16cuī
16lěi16lun
16pēng16biāo
1616zōng
17dèng17
17dūn17jiàn
17jiāo17lín
17pán17zhǎng
17qiāo17qiáo
1717diàn
17dìng17jiàn
17jié17láo
1717shàn
1717
17xi17
17zēng17zhuì
18jiāng18léi
18méng18chǔ
1818
1818dàng
18què18
18jiǎn18
1818
1818
18yu18
1819
1919ài
19kuàng19è
19jiān19miè
19pào19pīn
19ruǎn19yɑng
20léi20fán
2020lěi
20xián20zhì
2121
21pào21
21què21yīng
22shuāng22lóng
22guàn22jiān
22lóng24
24yán   


  《新华字典》下载网址:http://www.hydcd.com/softdown.htm

   字典

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带石字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


 
Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 hydcd_com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版