在线字典 -> 在线查询偏旁部首足字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 249 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
79
10bào,bō10dǔn
10趿10
10kuà11chěn
1111jiǎn
1111qí,qì
11qiàng,qiāng11yuè
11zhǐ11yuè
1111fāng
11jué12
1212diē
12dié12fú,fū
12jiā12jiàn
1212lì,luò
12páo,pǎo12shān
12tuó12tuò
12zhí12pán
12jiàn12
1212líng
12mèi12
12qiǎ12tái
1212zhù
1313cǐ,cī
13duǒ13gēn
13guì13
13jiá13jiāo
13kuà13kuǐ
1313qiāo
13qióng13tiào
13xiān13xiǎn
13zhuǎi13cǎi
13duò13
13pián13dài
13dié13zhū
1313quán
13xiáng13
13zhēng13zhì
14chóu14cūn
1414
14liáng,liàng14xué
14yǒng14jìng
1414shū
14chuò14跿
14jiǎo14móu
1414niè
14xiāo14qiāo
14shū7
1515cǎi
15chí15chuō
1515diǎn
15huái15
15jiàn15
15juǎn,quán15qī,yǐ
15tà,tā15
15wǎn15
15zhí15zhì
15zōng15
15jiàn15pèng
15lèng15wěi
1515guā
15jié15
1515lún
15nuò15niè
15niè15qiè
15zhě15zōng
16chǎ16chěn
16chuài16chuǎn
16cuō16
16dié16duó
1616pián
16róu16
16zhǒng16yǒng
1616
16dùn16táng
16tuǐ16踿
17dǎo17diān
1717jiǎn
17liù,liū17niǎn
17niè17pán
17qī,xī17
1717qiāng
1717lián
18bèng18bié
18chú18
18dí,zhí18dié
18qiāng18tāng
18zàn18
18zāo18pán
18zōng18zhí
18chōng18guàn
18kuǐ18liáo
1818
1819cèng
19chú19cù,jiu
19蹿cuān19cún,dūn
19dèng,dēng19dūn
19fán19jué
19jué19liāo
1919jué
19dǔn19qiāo
1919
19zhōng19
1919lìn
19niǎn19
19tuí19xiān
2020qiào
20zào20zhú,zhuó
2020
21lìn21chóu
2121zhí
21yuè21niǎn
2122chán
22liè22xiān
22zhì22
22chú22duàn
22wèi23zuān
23lìn23lóng
2323wèi
24xiè24
24lán24ráng
25cuān25niè
2525
2626zuān
26lìn27jué
28kuí   


  《新华字典》下载网址:http://www.hydcd.com/softdown.htm

   字典

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带足字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!


 
Copyright(C)2017 汉辞网·版权所有 可搜索:微信公众号 hydcd_com 加入我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
软件著作权登记号:2005SR02359 备案号:沪ICP备09016276号 手机版